دستور العمل جشنواره و نمایشگاه ها در حال تصویب است.