آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری

آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری
(مصوب جلسه 374 مورخ 30/3/82 شورای فرهنگی عمومی )

به استناد ماده 11 ضوابقط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری مصوب چهارصد چهل و هفتمین جلسه مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف مندرج در ماده یک آن آیین نامه اجرایی ضوابط یاد شده بدین شرح تصویب می شود.
فصل اول - تعاریف
ماده 1 – منظور از مسابقه فرهنگی ، هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و دارندگان دانش استعداد و خلاقیت در زمینه های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می گردد.
ماده 2 – منظور از موسسات فرهنگی ، هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری ، سینمایی ، مطبوعاتی و دیگر موضوعات برشمرده در ماده 3 آیین نامه منطبق با ماده 4 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی ، رسماً فعالیت می نمایند.
ماده 3 – انواع فعالیت های مورد نظر این آئین نامه عبارتند از : مجموعه سوالات فرهنگی ، هنری – مقاله نویسی – داستان نویسی – خاطره نگاری - فیلم نامه نویسی – نمایشنامه نویسی – نقد نویسی – سرودن شعر – خلاصه نویسی - خطاطی – طراحی – کاریکاتور – مضامین علمی – مضامین ورزشی – هنرهای تجسمی – همچنین مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم – محصولات چند رسانه ای = اجرای موسیقی و سایر فعالیت های فرهنگی به تشخیص دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی .
ماده 4 – دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اصلی صدور مجوز برگزاری مسابقات است و در این آیین نامه به صورت اختصار از آن به عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد.
فصل دوم – کلیات
ماده 5 – مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسانه ها ، بروشور و جزوات و یا هر نوع اطلاع رسانی دیگر در سطح عموم انتشار می یابد، مشمول این آیین نامه است.
ماده 6- منظور از ظوابط این آیین نامه ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی، هنری و علمی می باشد.
ماده 7- چاپ و انتشار یا تدوین خبر یا آگهی و اعلان مربوط به برگزاری مسابقات موضوع این آیین نامه ، قبل از صدور مجوز برگزاری مسابقه ممنوع می باشد. نشریات ، چاپخانه ها ، ادارات و مراکز پست ، رسانه های جمعی و مراکز توزیع موظفند قبلاً مجوز لازم و ممهور به مهر مخصوص را از متقاضی مطالبه نمایند.
تبصره 1- معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه توسط رسانه های جمعی را عهده دار است.
تبصره 2- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه در چاپخانه ها ، ادارات پست ، شبکه های رادیو و تلویزیون و مراکز توزیع به عهده مسئولین مربوطه بوده و طبق آیین نامه های جاری رفتار خواهد شد.
ماده 8- وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت های دولتی ، بانک ها و سازمان هایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام آنان است به (استثنای موارد مذکور در تبصره همین ماده ) مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
نبصره- دستگاه ها و موسسات فرهنگی و هنری دولتی ، دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و نهاد های انقلاب اسلامی طبق تبصره ماده 2 مصوبه جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی از دریافت مجوز معاف هستند.
ماده 9 – دریافت هر گونه وجهی از شرکت کنندگان در مسابقه توسط موسسات دولتی ممنوع می باشد .
ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون دریافت وجه ، فقط در صورت تائید و کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
ماده 11- اثبات توان تخصصی برگزار کننده از طریق ارائه مدرک علمی در رشته مورد نظر یا تائیدیه لازم از مراجع رسمی، ضروری است.
ماده 12- موسسات، مراکز و اشخاص موضوع ماده فوق مسئولیت حسن اجرای مسابقه طبق مجوز صادره را عهده دار بوده و می بایست فرد یا هیأت صاحبنظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند. فرد یا اعضاء هیأت بایستی به تشخیص ادارات کل فرهنگ و ارشاد استانها و یا دفتر مجامع از صلاحیت علمی و اخلاقی لازم برخوردار باشند.
بدیهی است برگزار کننده مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی ناشی از برگزاری مسابقه را عهده دار خواهد بود.
ماده 13- هیأتهای نظارت بر مسابقات از یک نفر متخصص حوزوی ، یک نفر متخصص دانشگاهی در رشته مورد نظر و یک نفر کارشناس صاحب تجربه در زمینه اجرای مسابقات فرهنگی ، هنری و یک نفر نماینده از سوی معاونت های ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.
فصل سوم – مقررات ارائه طرح
در تدوین طر ح های مسابقات باید روح مصوبه شورای عالی رعایت شود و اصول زیر در مفاد آن منظور گردد:
الف: فراهم آوردن رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری
ب: شناخت و تشویق استعداد ها و خلاقیت های فرهنگی و هنری
ج: تشویق مردم به مشارکت و تعاون در امور فرهنگی و هنری
ماده 14: متقاضیان بایستی درخواست کتبی خود را به همراه شرایط برگزاری یک ماه قبل از چاپ و یا انتشار تبلیغات مسابقات در مرکز و سراسر کشور به دفتر مجامع و در دیگر استانها به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل نمایند.
تبصره – مسئولیت بررسی درخواست اجرای مسابقات در سطح استان تهران به جز مرکز به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران می باشد.
ماده 15- دفتر مجامع و ادارات کل استانی موظفند پس از دریافت طرح تکمیل شده ، ظرف مدت 15 روز نسبت به بررسی و اعلام نتیجه طرح اقدام نمایند.
تبصره 1- متقاضیان بایستی به ضمیمه درخواست خود، موارد ذیل را تعیین و اعلام دارند:
- موضوع و روش مسابقه
- معیارهای انتخاب آثار برتر فرهنگی
- قید سراسری یا استانی بودن مسابقات
- نوع جوایز و تعداد برندگان
- زمان برگزاری
- نحوه انتخاب برندگان
- نحوه اعلام نتیجه و اهداء جوایز
- مشخصات داوران مسابقه
- معرفی فرد یا هیأت ناظر
- تضمین های لازم برای اهدای جوایز
تبصره 2 : اشخاص حقوقی بایستی مجوز تأسیس و اساسنامه موسسه یا شرکت را به ضمیمه درخواست خود تسلیم نمایند.
فصل چهارم- نحوه صدور مجوز و نظارت
ماده 16- مجوز برگزاری مسابقات برای یک بار صادر می گردد و در صورتی که متقاضی یک دوره از مجموعه مسابقات را درخواست نماید، مجوز آن برای 6 ماه صادر و قابل تمدید است. ضمناً تشخیص ادامه مسابقه به عهده دفتر مجامع و ادارات کل استانها است.
ماده 17- مسابقاتی که در تهران بزرگ برگزار می شود و از رسانه های عمومی برای تبلیغات خود استفاده می کنند در زمره مسابقات کشوری محسوب می شوند.
تبصره – تبلیغات مسابقاتی که در استان تهران ( به جز تهران بزرگ) برگزار می شود، صرفاً توسط رسانه های محلی صورت خواهد گرفت.
ماده 18- مجوز برگزاری مسابقات در سطح استان ها یا شهرستان ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذیربط صادر خواهد شد.
ماده 19- اداره کل استان ها بایستی تقاضاهای مسابقات فرهنگی و هنری سراسری واصله را جهت بررسی و صدور مجوز به دفتر مجامع ارسال نمایند.
ماده 20 – نظارت بر حسن اجرای ضوابط کلیه مسابقات در استان ها به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد.
ماده 21- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مجامع باید اوراق مربوط به مسابقه را به مهر مخصوص ممهور نمایند.
ماده 22- متقاضی موظف است حداکثر یک ماه پس از برگزاری مسابقه گزارش کاملی از مراحل اجرایی و نتایج مسابقه را کتباً به مرجع صادر کننده مجوز و جهت اطلاع شرکت کنندگان ارائه نماید.
ماده 23- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظفند در پایان هر ماه گزارشی از مراحل صدور مجوز را به همراه رونوشت مجوزهای صادره به دفتر مجامع ارسال دارند.
ماده 24 – متقاضی موظف است در هر یک از مراحل برگزاری بخصوص در مراسم اهداء جوایز حداقل یک هفته قبل از موعد، مراتب را به اطلاع دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها رسانده و درخواست اعزام ناظر بنمایند. بدیهی است در صورتی که درخواستها در مدت تعیین شده به دفتر واصل نگردد این دفتر می تواند در هر مرحله نسبت به ابطال مجوز صادره و توقف مسابقه اقدام نماید. همچنین کلیه ضرر و زیانهای ناشی از توقف مسابقه بر عهده متقاضی می باشد.
تبصره – مراحل نظارت بر طرح مصوب مسابقه از سوی دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها تعیین خواهد شد.
ماده 25 - مجریان مسابقه موظفند کلیه جوایز برندگان را به صاحبان آن تسلیم نمایند و اسناد معتبری که نشانگر اهدای جوایز به برندگان می باشد در اختیار مرجع صادر کننده مجوز قرار دهند. در مواردی که به هر دلیل برنده تا یکسال برای دریافت جایزه مراجعه ننماید مجری ، جایزه را در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد داد.
ماده 26- دفتر مجامع و ادارات کل استانها پس از دریافت گزارشات مربوط به تخلفات مجریان مسابقات نسبت به بررسی ان اقدام و پس از حصول اطمینان مراتب از طریق دفتر حقوقی وزارت متبوع و یا نماینده دفتر مربوطه در استان جهت پیگیری جرایم احتمالی و توقف مسابقه از طریق مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.
ماده 27 – از ادامه فعالیت متخلفین مقررات این آیین نامه جلوگیری و با چاپخانه ها ، نشریات و رسانه های جمعی که از مفاد این آیین نامه تخلف نمایند طبق مقررات جاری کشور رفتار خواهد شد.
فصل پنجم
مقررات مربوط به اعمال تبصره ماده 6 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

قبول هدایای نقدی و غیر نقدی توسط مراکز و موسسات خیریه، مساجد، انجمن ها و
کانون های فرهنگی و هنری قانونی منطبق با ماده 2 که در آمد حاصله شان به مصرف مورد وقف و یا امور فرهنگی – اجتماعی می رسد با رعایت مواد ذیل بلامانع است.
ماده 28- متقاضیان این نوع مسابقات علاوه بر رعایت موارد اعلام شده در فصل های چهار گانه قبلی موظف به رعایت موارد زیر می باشند.
ماده 29- استفاده از روش پرسشنامه ای (بدون مبادله کالای فرهنگی اقدام به دریافت وجه نموده و مصداق بخت آزمایی عمومی را پیدا می کند ) در این نوع مسابقات مجاز نمی باشد.
ماده 30 – بهره برداری از روش بخت آزمایی عمومی ممنوع بوده و جوایز مسابقه می بایست فقط در اختیار برندگان که طبق شرایط اعلام شده برگزیده می شوند قرار گیرد و به بقیه شرکت کنندگان هیچ هدیه ای تعلق نمی گیرد.
ماده 31- جوایزی که به منظور تشویق افراد برای خرید کالاهای فرهنگی داده می شود مشمول مقررات بازرگانی شده و شامل مقررات این آیین نامه نیست.
ماده 32- کلیه مسابقات مذکور در ماده 2 آیین نامه ، در این بخش قابل استفاده می باشد.
ماده 33- مجوز برگزاری مسابقاتی که در سطح ملی برگزار می گردد فقط توسط دفتر مجامع صادر می شود.