اعضای شورای سیاستگذاری طرح گرنت
 
جناب آقای دکتر محسن جوادی- معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
جناب آقای دکتر علی فریدونی – مدیر کل مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی 
جناب آقای ایوب دهقانکار - مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
جناب آقای مهدی قزلی – مدیر عامل بنیاد ادبیات داستانی 
جناب آقای علی اصغر محمدخانی – معاون بین المللی شهر کتاب، متخصص حوزه نشر بین المللی