نشست صمیمی مسئولین شورای خلیفه گری ارامنه تهران با مدیر کل اداره مجامع،تشکلهاو فعالیت های فرهنگی

 

نشست صمیمی مسئولین شورای خلیفه گری ارامنه تهران
 با مدیر کل اداره مجامع،تشکلهاو فعالیت های فرهنگی


  در ادامه دیدارهای جناب آقای دکتر فریدونی مدیر کل اداره مجامع، تشکلها و فعالیت های فرهنگی با مسئولین تشکل ها و نهادهای مرتبط با این اداره کل، روز دوشنبه 93/9/10 راس ساعت 11 جلسه ای صمیمی در حضور مدیر کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی، که معاونان اداره کل نیز ایشان را همراهی می کردند، با مسئولین شورای خلیفه گری ارامنه تهران، آقایان باباخانیان رئیس شورا و شاه نظری نایب رئیس ایشان، در محل اداره کل مجامع تشکیل شد. در این جلسه بر حفظ روابط حسنه ای که طی سالیان گذشته بین جوامع اقلیتی و اداره کل مجامع در چارچوب قانون وجود داشته تاکید شد. آقای باباخانیان با بیان این که ما ارامنه خود را ایرانی و قشری از اقشار ملت می دانیم از همکاری و همراهی نهادهای مختلف دولت ج.ا.ایران به ویژه اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی تشکر می کنیم و می دانیم که آنچه که در این اداره کل برای هماهنگی امور پیروان ادیان توحیدی اتفاق می افتد فراتر از وظایف معمول اداری بوده و از این بابت از همکاران آن اداره کل تشکر می کنیم، امیدواریم با حسن نظر مسئولین وزارتخانه این روند با قوت ادامه داشته باشد.