معرفی مدیر و معاونین اداره کل

 
دکتر علی فریدونی/ مدیر کل مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی /56-02188318655
علیرضا نوری زاده/ معاون اداره کل در امور مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی /56-02188318655
علی علی پور / معاون اداره کل در امور ادیان، اقوام و مذاهب / 02188318660