اتحادیه ها و نهادهای نشرخارجی

فهرست برگزیدگان از دوره بیستم شروع و به دوره اول خاتمه می یابد.
بانک اطلاعات اتحادیه های نویسندگان جهان
این فایل مربوط به راهنمای کاهش حجم فایل های پی دی اف است