مجامع، مسابقات و جشنواره های فرهنگی

 

 مجامع، مسابقات و جشنواره های فرهنگی:

باتوجه به شرح وظایف این اداره کل، نظارت و صدور مجوز برای متقاضیان برپایی جشنواره ها، مسابقات، نمایشگاه ها و محافل فرهنگی (درصورتی که در زمینه موسیقی، مطبوعاتی، هنرهای نمایشی و سینمایی نباشند) به عهده این اداره کل قرار دارد. طی 2 سال اخیر تعداد 40 مجوز صادر شده که در زمینه های برگزاری کنفرانس، جشنواره، کنگره، اجرای مسابقه، برپایی نمایشگاه و ... بوده است.