امور اداری

 
 
آشنایی با مدیریت امور اداری
 
مقصود از مدیریت ، منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرا بخشی از وظیفه مدیریت است که به جنبه هایی از فعالیت های کارکنان بستگی دارد. به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ارزیابی و عملکرد، ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان.
مدیریت امور پرسنلی و نظارت بر حسن اجرای آنها در ادارات اعم از حضور و غیاب، مرخصی، ماموریت، ساعات کاری ، مزایای استخدامی ، ارزشیابی، ترفیع، ارتقاء و صدور احکام مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی، بازخریدی، انتقال و ماموریت های بلند مدت با هماهنگی واحد مربوطه در چارچوب و قوانین و مقررات جاری صورت پذیرد.
نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان باتوجه به حجم کار و میزان حساسیت و سایر عوامل، تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های استخدامی، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل مورد نیاز اداره اجرای امور مربوط بع تامین نیازهای نیروی انسانی اداره از طریق کارکنان موجود، اجرای نظام های اصلی و فرعی پرداخت حقوق و مزایا و ارزیابی حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان در چارچوب نظام ها و مقررات مصوب و صدور احکام.
اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و صدور احکام ترفیعات حقوق و شغلـی براساس ضوابـط و مقررات همـکاری با مدیریت های تشکیلات و امور اداری سازمان به منظور آشنایی بیشتر با روش های مورد عمل و اجرای آیین نامه ها، بخش نامه های صادره .
 
 
رئوس فعالیتهای امور اداری
-        اصلاح محیط و شرایط کاری و ساختار اداری.
-        خلاقیت و نوآوری در زمینه اداری و افزایش انگیزه کاری کارکنان.
-        بررسی وضعیت عملکرد و شاخص ها و نظارت بر ارزشیابی سالانه کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء سطحی آنها.
-        نظارت بر امور محوله زیر مجموعه و پیگیری برای تنظیم نمودن قراردادها.
-        پیگیری و آماده نمودن وسایل کار کلیه واحدها و نظارت بر حضور غیاب کارکنان.
-        به اجرا درآوردن کلیه دستور العمل های اداری و تقسیم کار بین واحدهای تحت پوشش.
-        تهیه وسایل و امکانات لازم به منظور اجرای آموزش ضمن خدمت با هماهنگی مقام مافوق.
-        همکاری با مدیریت های تشکیلات و روش ها و امور اداری سازمان به منظور آشنایی بیشتر با روش های مورد عمل و اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های صادره.
-        اعمال و اجرای قوانین ، آیین نامه های اداری و استخدامی صادر ه از مراجع ذی صلاح.
-        رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنل اداری واصله از ادارات مربوطه.
-        انجام سایر امور محوله مربوطه بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق.
-        برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها.
-        درخواست به موقع اقلام اداری به انبار معاونت باتوجه به تقاضای واحدها.
-        فراهم نمودن رضایتمندی کارکنان درخصوص درخواست های اقلام و نظیر آن.
-        نظارت مستمر بر نظافت واحدهای اداری.
-        نظارت بر کار نیروهای خدماتی و برنامه ریزی جهت پرداخت حقوق و استفاده از مرخصی آنان.
-        نظارت بر جابجایی وسایل به وسیله نیروهای خدماتی.
 
 
معیارهای ارزشیابی کارکنان
 
-        ارزشیابی فعالیتی است مستمر که عملکرد کارکنان را طی دوره ارزشیابی مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن آگاهی از کیفیت و میزان تلاش و کوشش کارکنان در انجام وظایف محوله و نیل به اهداف شغلی است تا حسب مورد تدابیری جهت تقویت عملکرد و اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد وضعیت به عمل آید.
1.       عملکرد
2. توسعه (فعالیتهای آموزشی)
3. پیشنهادها
4.کار آفرینی
5. رفتار (شغلی و اخلاقی)
6. تشویقات
7. امتیازات ویژه
8. امتیازات رسمی