دیپلماسی فرهنگی
دروازه صدور تمدن نوین فرهنگ ایرانی -اسلامی
 
مقدمه :
از آنجائیکه دیپلماسی فرهنگی ، حوزه ای از دیپلماسی است که به برقراری توسعه و پیگیری روابط با کشورهای خارجی از طریق فرهنگ، هنر وآموزش می پردازد، لذا فرآیند موثری است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه شده و خصوصیت منحصر بفرد فرهنگی ملتها در سطوح چند جانبه ترویج می گردد، که در این میان دولت ها از طریق دیپلـماسی فـــرهنگی سه هدف عمده را دنبال می نمایند:
1- کسب وجهه بین المللی در میان سایر اقوام، ملل و اثر گذاری بر رفتار آنان 
2- ایجاد نهادهای علمی ،فرهنگی جدید به منظور برقراری روابط پایدار وصمیمیت بیشتر میان جوامع مختلف
3- فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ سایر ملتها وکنکاش درریشه های فرهنگی اجتماعی دیگر جوامع با هدف ارتقای درک متقابل میان ملتها
به عبارتی دیگر دیپلماسی فرهنگی تلاش میکند با استفاده از فرهنگ، عناصر ومولفه های فرهنگی مانند: ایده ها، ارزش ها، اطلاعات، هنر، زبان و ادبیات بر افکار عمومی دیگر کشورها تاثیر بگذارد در این رابطه استفاده از دیپلماسی فرهنگی برای افزایش اعتبار وگسترش نفوذ ایران در عرصه بین المللی ضرورت دارد.
بنابراین می توان با تاکید بر عناصر مشترک هویتی در سه حوزه تمدنی ،فرهنگی وفرا تمدنی در بخش فعالیتها وبرنامه های فرهنگی به توان برخورداری از نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید وپرداخت هزینه دست یافت. اتخاذ چنین برنامه ای با محوریت دیپلماسی فرهنگی و در جهت منافع ملی، ما را به کشوری قدرتمند و پرنفوذ تر در عرصه بین المللی تبدیل خواهد نمود. 
 
  دیپلماسی فرهنگی، در اداره کل مجامع، تشکلها وفعالیتهای فرهنگی :
 
اداره کل مجامع با توجه به ظرفیتهای موجود و براساس روابط متقابل با سایر کشورها در چارچوب تفاهم نامه های فرهنگی منعقده ، اقدام به گسترش تعاملات وایجاد فضای مطلوب فرهنگی نموده تا در این راستا نسبت به عرضه  وترویج فرهنگ غنی اسلامی در قالبهای از پیش تعریف شده اقداماتی موثر را به انجام برساند. 
این تعاملات که شامل فعالیتهای بین المللی گوناگون اعم از نمایشگاهها ،جوایز بین المللی ،جشنواره های فرهنگی و... میباشد زمینه و پتانسیل خوبی جهت مشارکت وهمراهی سایر کشورها را به دنبال خواهد داشت.
در این میان اداره کل مجامع با برقراری ارتباط موثر با نمایندگان کشورهای خارجی (سفارتخانه ها) از طریق وزارت امورخارجه ، ضمن معرفی و عرضه فعالیتهای فرهنگی بین المللی وزارتخانه، سفیران کشورهای هدف را با این مهم آشنا وزمینه حضور ومشارکت کشورها را فراهم می آورد.
غالب کشورهای هدف که دارای تفاهم نامه های فرهنگی منعقده با ج.ا.ایران بوده و فرهنگی مشترک ودیرینه دارند ضمن ایجاد ارتباطی مستمر در این زمینه، با ما همراه شده و معاونت امور فرهنگی نیز ضمن بکارگیری امکانات موجود ، با همکاری سایر نهادها زمینه بسط وگسترش این مهم را آماده میسازد.
در سالهای اخیر که زمینه های عملی این روند محقق گردیده است درصدد هستیم با ارائه چهره ای واقعی ومطلوب از فعالیتهای بین المللی فرهنگی نظیر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،میهمانان وی‍ژه و جایزه جهانی کتاب سال ج.ا.ایران وسایر فعالیتهای بین المللی معاونت ،نسبت به برنامه ریزی وگسترش تعامل دوجانبه گامهای موثری را برداریم.
در اجرای این امر اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی برحسب دستور واجرای وظایف محوله  با برنامه ریزی وهماهنگی با سایر نهادهای دست اندرکار در این زمینه پیشگام بوده وبا استفاده از امکانات موجود در تحقق آن گامهای موثری را برداشته است .
با توجه به ابعاد متنوع دیپلماسی فرهنگی وضرورت همکاری مستمر زیر مجموعه های معاونت امور فرهنگی جهت استفاده بهینه و بهره گیری از تجارب در این عرصه، راهکارهای لازم اندیشیده شده که ضمن جلوگیری از تداخل وظایف ، مسیری روشن جهت ادامه کار طراحی گردیده است.