ضرورت ایجاد تشکلها؛ نهادها؛ اتحادیه ها و صنوف در ایران

 
ضرورت ایجاد تشکلها؛ نهادها؛ اتحادیه ها و صنوف در ایران
 
باتوجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین سیاستهای اصلی دولت محترم مبنی بر برگزاری برخی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی و تقویت این بخشها در امور مختلف علمی – فرهنگی و اجرایی، پیدایش تشکلهای فرهنگی شکل گرفت و بر این اساس و در حوزه های مختلف با هم اندیشی اعضای محترم هر بخش انجمن تشکیل گردید که هدف اصلی آن ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی می باشد.
ازجمله فعالیتهای این انجمن ها مشارکت اجرایی در بخش های مختلف نمایشگاهی، برپایی نمایشگاههای تخصصی، همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد زمینه های فکری و اجرایی در امور علمی و آموزشی از سوی انجمن ها از فعالیتهای دیگر آنان می باشد.
به عبارت دیگر انجمن ها، پل ارتباطی و زبان گویای بین اعضاء و بخش های مختلف وزارت ارشاد می باشند.
باتوجه به تمرکز یافتن نظارت بر فعالیت تشکل های فرهنگی در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ، در سال های اخیر این اداره کل نقش هماهنگ کننده و ناظر فعالیتهای تشکلهای فرهنگی به ویژه در عرصه صنعت نشر را بر عهده داشته و مجوز برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی پس از بررسی از سوی این اداره کل صادر می شود.